Teckenspråk hjälper barnen med bokstäverna

Två grundskolor i Sverige har på försök under läsåret 2011-2012 lärt sina elever det svenska teckenspråkets handalfabet till sina yngsta elever. Målet är och se om handalfabetet är till hjälp när eleverna ska lära sig läsa och skriva. När man ska lära sig räkna kommer fingrarna fram, varför kan inte samma fingrar användas när man ska lära sig ljuda, bokstavera och läsa?

Projektet som leds från Örebro universitet av Karin Allard i samarbete med Europeiskt Teckenspråkscenter av Thomas Lydell. Till sig har de knutit två grundskolor, Bettna skola utanför Flen och Byleskolan i Täby, som är villiga att var med i en liten pilotstudie. På skolorna finns det eldsjälar, Annika Lindström Bettna, och Maths Pehrsson Täby, som även tidigare hållit på med teckenspråk för sina hörande elever. Genom att visualisera bokstäverna genom svenska handalfabetet, som skapades redan 1808, får barnen ett bildminne som komplement. Grupperna som använder sig av teckenspråk är dels en med sexåringar och en förstaklass med sjuåringar. 

”Det är ett jättebra hjälpmedel som ger trygghet och stöd vid inlärningen. Speciellt bra är det för barnen i förskolan som ofta är extra sugna på att komma i gång med språket”, berättar Annika Lindström. 

”De grupper som jämförts med denna, som ingår i projektet, har haft ett lägre värde och det har tagit längre tid att uppnå samma resultat som denna grupp gjort. Alla grupper har varit likvärdiga. Jämförelser har också gjorts med årskullar två år tillbaka i tiden och det kunde konstateras att gruppen som ingår i studien även där låg i framkant. Den sociala utvecklingen har också utvecklats starkt och eleverna har blivit en stark social grupp tack vare de strategier som de fått lära sig” berättar Maths Pehrsson 

Thomas Lydell fick idén till studien när han träffat en lärarkollega i Portugal som byt tjänst. ” Jag frågade Rosa-Maria hur det går på hennes dövskola i Porto. Nej hon jobbade inte där längre. Hon hade börjat på en vanlig grundskola med hörande barn. Men hon sa i samma andetag att hon inte kunde låta bli och lära dem teckenspråk och handalfabetet. Hon gjorde det mycket sytematiskt med endast en halvtimme i veckan och fick mycket fina resultat i sin klass med sexåringar. Innan sommarlovet kunde alla i klassen läsa och det fanns inga eftersläntrare som brukligt var. När eleverna började andra klass slutade de flesta att använda sig av teckenspråket eftersom de redan kunde läsa och skriva. Men några fortsatte att använda det som ett stöd.” 
Bild: Karin Wilkensson Jela Design
Det vi kommit fram till så här långt i denna lilla studie är att man med små medel, dvs. att lära sig handalfabetet, gör det fullt möjligt att komma långt med elevernas läs och skrivinlärning. Under våren sammanställs resultaten i studien och till hösten kommer de att publiceras. 

Var kan man lära sig handalfabetet idag? Gå in på www.spreadthesign.com och klicka på alfabet. Där kan du ladda hem och skriva ut alfabetet i olika varianter att ha i klassrummet.

 

Perspektiv på läs- och skrivlärande – samspelet mellan grafiska representationer och handalfabetsbokstavering. Karin Allard Örebro universitet.

I dag talar man ofta om att vi möter information via både text och bild vilket innebär att mycket text uttrycks på olika sätt, d v s genom tidningar, tidskrifter, reklambroschyrer, affischer, sagoböcker, läroböcker och instruktionsböcker. Detta sätt att se vilket samband som finns mellan språklig och grafisk form kallar man för multimodalitet. Multimodala texter är sådana texter som understöds av både skrift, tal, bild och andra visuella medel samt visuella-gestuella språk såsom exempelvis svenskt teckenspråk. Idag råder det en stor enighet inom språkforskning om att multimodalitet i förståelsen av olika språksystem och användning av symboler är att utveckla elevers läs- och skrivlärande eftersom olika texter idag representeras av olika textgenrer. Multimodala texter kan alltså uppöva barns medvetenhet om att språk kan utryckas både genom skrivet, talat och tecknat språk i olika medier och på olika arenor. Fördelen med multimodala texter skulle således vara att förankra innebörden av olika texter med hjälp av bilder, texter och i det här fallet även med svenskt teckenspråk. 

När det gäller barns tidiga läs- och skrivlärande har man konstaterat (ref vårt projekt, min kommentar) att i arbetet med barns skriftliga och fonologiska medvetenhet och bokstavsskrivande har handalfabetsbokstavering varit till en stor draghjälp när det gäller att upptäcka och diskriminera olika bokstavskombinationer. Men handalfabetsbokstavering har inte bara varit en visuell indentifikation av olika bokstavskombinationer utan det har också för barnen varit en direkt perceptuell erfarenhet. I arbetet med barnens läs- och skrivlärande i detta projekt har lärarna sett att arbetet med handalfabetsbokstavering i kombination med bokstavslärande gett dem en möjlighet att lära barnen att uppöva en fokusering kring bokstävers olika fonologiska och grafiska representationer med stöd av de visuella handformerna för olika bokstäver. Det har också för barnen varit en form av språkstöttning eftersom både ett verbalt och ett visuellt ljudningssystem har kunnat användas. I arbetet med barns tidiga läs- och skrivlärande ligger också ett pedagogiskt intresse för att stimulera elevernas språklärande genom exempelvis språklekar. Inom projektet ”….” här båda dessa lärare använt sig av både talad svenska och svenskt teckenspråk integrerat i undervisningen. På så vis har eleverna fått en möjlighet att se olika kulturella och visuella språksystem samspela i olika modaliteter. Detta arbetssätt har således medföljt att eleverna fått både se sin egen gestaltning av språket som att man lärt sig se vilka likheter och skillnader det finns i utförandet av ett visuellt och auditivt språk. Andra fördelar med att integrera svenskt teckenspråk i läs- och skrivundervisningen har också varit att se hur ett visuellt språk kan reglera turtagningen i klassrummet, d v s att deltagandestrukturerna har fått bygga på en visualitet istället för att i som vanliga fall bygga på auditiva turtagningssignaler där samtalsturerna ibland kan fördelas på annat sätt än vad det gör när det bygger på teckenspråkskommunikation. Så klassrumssamtalen har också fått en annan karaktär då ett visuellt språk fått dominera under vissa lektioner. 

» Klicka här för att ladda ned en studie av Maths Pehrsson om hur handalfabetet främjar barns läs- och skrivinlärning.